Cimerek

 

Kunszentmiklósi Gimnázium Öregdiákjainak Társasága

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

 

 

 

 

 

Elfogadva: 2016. október 1-én

 

Praeambulum

 

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola és jogelődjei (továbbiakban Gimnázium) keretében érettségizettek megalapítják a Kunszentmiklósi Gimnázium Öregdiákjainak Társaságát (továbbiakban Társaság), amely a korábbi hasonló kezdeményezések és tevékenységek folytatásaként működik. A Társaság célja összefogni a Gimnáziumban érettségizetteket, fenntartani kötődésüket egykori iskolájukhoz, továbbá ápolni az öregdiákok klasszikus hagyományait és az évek során kialakított helyi szokásait. Kiemelt feladatának tekinti segítséget nyújtani – különböző formában és módon – a tanulóknak, főként támogatva a gimnáziumi előmenetelüket, valamint a Gimnázium szellemiségének erősítésével és a hagyományok kiterjesztésével felkészíteni őket az öregdiákszerep méltó gyakorlására.

 

1. Tagsági jogviszony

A Társaság tagja lehet bárki, aki a Gimnáziumunkban érettségizett, vagy intézményünkben tanult. Minden tag egyben választó és válaszható bármely tisztségre. A tagok jogosultak a Társaság munkájáról tájékozódni, irataiba – az Elnökséggel előzetesen folytatott egyeztetés mellett – betekinteni.  A Társaság munkájában való részvétel önkéntes, valamennyi tag a részvételtől függetlenül azonos jogokkal rendelkezik. A Társaság tagdíjat nem gyűjt.

A Közgyűlés jogosult kizárást kinyilvánítani azon taggal szemben, aki a Gimnázium vagy a Társaság jó hírnevét szándékosan megsérti, illetőleg akinek magatartása méltatlan a Gimnázium vagy a Társaság eszméihez és hagyományaihoz. A kizárást az Elnökség előterjesztése alapján a Vezetőség hagyja jóvá, amelyről jegyzőkönyv készül.

 

2. Szervezeti felépítés

A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, míg a mindennapi működését az Elnökség (tagjai: Elnök, Alelnök, Főtitkár és Főtitkárhelyettesek) irányítja, amely tevékenységéről öt évenként beszámol a szokásos október első szombatján megrendezésre kerülő „Öregdiák találkozón” (beszámolóját közzé teszi a honlapján legalább egy hónappal az összejövetel előtt). Az Elnökség munkáját segíti a Vezetőség, amely szükség szerint ülésezik. Az Elnökség feladata évenként legalább egyszer a Vezetőség és öt évenként a Közgyűlés összehívása, valamint folyamatos kapcsolattartás a Gimnázium vezetésével és fenntartójával. Az Elnök igénybe veheti tanácsadók közreműködését, továbbá felkérhet szakértőket is bizonyos feladatok elvégzésére.

  1.  

2.1. Közgyűlés

A Közgyűlést öt évenként a hagyományos őszi „Öregdiák találkozón” (október első szombatján) egybegyűlt tagok (köztük a meghívott osztályszervezők) összessége alkotja, amely a Társaság legfőbb fórumaként működik. Jogköre a tisztségviselők megválasztása, az öt éves beszámolók véleményezése és elfogadása, előterjesztések és javaslatok megfogalmazása.

A Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül mindenkor határozatképes, továbbá mindenben a többségi szavazat dönt.

2.2. Elnök

Az Elnököt pályázat – több pályázó esetén rangsorolás – alapján a Közgyűlés szótöbbséggel választja meg öt éves időtartamra, amely egyszer újabb ciklusra meghosszabbítható. A pályázatot (pályázatokat) a Gimnázium igazgatójának címezve a Közgyűlés előtt három hónappal szükséges benyújtani.  A pályázat (pályázatok) szövegét a Közgyűlés időpontja előtt legalább két hónappal korábban a gimnáziumi és a társasági honlapon is közzé kell tenni.

Az Elnök feladata a Társaság képviselete, munkájának irányítása, amelynek során a feladatkörök az Alelnök, a Főtitkár, valamint a Főtitkárhelyettesek közreműködésével az arányos terhelés biztosítása érdekében önkéntes vállalás szerint megoszthatók.

2.3. Alelnök

Az Alelnököt az Elnök javaslatára a Közgyűlés választja meg öt éves időtartamra, amely újabb ciklusra is meghosszabbítható, továbbá más Elnök mellett ismét választható. Az Alelnök feladatát az Elnökkel egyeztetve végzi, akit távollétében mindenben helyettesíthet.

2.4. Főtitkár és Főtitkárhelyettesek

A Főtitkárt és a Főtitkárhelyetteseket az Elnök javaslatára a Közgyűlés választja meg öt éves időtartamra, amely újabb ciklusra is meghosszabbíthatók, továbbá más Elnök mellett ismét választhatók. A Főtitkár és a Főtitkárhelyettesek feladataikat az Elnök egyeztetve végzik, amely elsősorban a szervezés, az adminisztráció és a kapcsolattartás területeire terjednek ki.

2.5. Vezetőség

A Vezetőség tagjaira az Elnökség tesz javaslatot és a Közgyűlés hagyja jóvá, akiknek a mandátuma az elnöki megbízatás időtartamára szól. Törekedni kell arra, hogy a Vezetőség tagjai megfelelően reprezentálják a tagság összetételét. A gyakorlati munkavégzés elősegítése érdekében a Vezetőségbe célszerű főként kunszentmiklósi tagokat felkérni.

 

3. Tevékenységi területek

  1. A tanárok és az érettségizettek adatainak összegyűjtése és folyamatos kezelése (a tablók regisztrálása és digitalizálása is) az iskolai dokumentumok és az évfolyamok-osztályok aktuális feljegyzései alapján. 

  2. Önálló társasági honlap kialakítása, folyamatos gondozása és karbantartása.

  3. Jubileumi öregdiák találkozók rendezése (évente kétszer, május utolsó és október első szombatján), amelyeknek programját – a beérkező javaslatok figyelembevételével – célszerű előre kialakítani.

  4. Az öregdiákok által egykori tanáraik tiszteletére előkészített emléktáblák állításának koordinálása, az avatáson elhangzott beszédek írásban való megjelentetése.

  5. A korábbi és mostani tanárok, a gimnáziumi dolgozók, az öregdiákok, a mindenkori gimnazisták, továbbá a támogatók részére adományozható elismerések és kitüntetések (díjak, oklevelek, emléklapok) gondozása (az elhangzott méltatások szövegének közzététele).

  6. A Gimnázium és a Társaság pénzügyi támogatásainak ösztönzése, a rendelkezésre álló összeg kezelése.

  7. Az öregdiákok részvételének támogatása és szervezése a mindenkori gimnazistákkal való kapcsolattartás érdekében (pl. segítségnyújtás a diákok fakultációs irányainak kiválasztásához különböző szak- és tudományterületek képviselőinek bevonásával).

  8. Részvétel a gimnazisták öregdiák-mozgalomra való felkészítésében és a frissen érettségizettek segítésében az öregdiák-szerep sikeres indítása és későbbi gyakorlása érdekében (az újonnan belépők ünnepélyes köszöntése).

  9. A hatékony és dinamikus kapcsolattartás érdekében megfelelő információs rendszer kiépítése és működtetése (az évfolyamok és az osztályok képviselőinek részvételével).

 

4. A Társaság gazdálkodása

A Társaság célja nem gazdasági jellegű, a gazdasági életben szereplőként fellépni nem kíván, ezért saját vagyonnal sem rendelkezik. A Társaság működésének fenntartásához – a külön megállapodásban rögzítettek szerint – a Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa járul hozzá. Mind erre tekintettel a Társaság céljainak megvalósítása érdekében az anyagi felajánlásokat a Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa OTP Banknál vezetett 11732150-20004374 számú számlájára lehet megtenni.

 

Záradék

Jelen szabályzat elfogadása (szükség esetén módosítása) napján lép hatályba.

Letöltés